Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2

Bài giảng chi tiết Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2 là bài giảng tiếp theo mà Thầy Vũ gửi đến cho các bạn hôm nay,bài học nằm trong bộ giáo án bài giảng học tiếng Trung Quốc online chi tiết từ A đến Z.

Tiếp theo các bạn hãy truy cập vài link sau là Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính

Chuyên mục luyện gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Lịch học và khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Hà Nội

Lịch học và khai giảng khóa học tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Các bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Những bạn nào muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khải link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết,nhằm phục vụ cho việc học tiếng Trung Quốc thêm hiệu quả hơn.

Hướng dẫn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin đầy đủ nhất

Còn tiếp theo đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

Tham gia khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Nội dung bài Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2 hay nhất

 

Nội dung bài tập luyện dịch tiếng Trung hôm nay theo bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2

接触HCMC Covid-19病例的数千人呈阴性

怀疑与HCMC的四次最新社区传播接触过的3200多人对该新型冠状病毒进行了阴性检测。

从那以后,该市已经走了五天,而没有记录到任何新的Covid-19引起病毒的社区传播。

在对这四名患者进行接触追踪之后,该市已对861例第一代感染(F1),1400例F2和其他1,002例病例(包括学生和教师)进行了监督。

胡志明市疾病控制中心周一早上宣布,他们都对新型冠状病毒进行了阴性检测。

HCMC目前正在治疗33例Covid-19患者,其中包括29例在到达时已被隔离的进口病例。

越南航空公司(HCMC)最新的Covid-19暴发中有28岁的越南航空乘务员被确定为传播源。

在他于11月29日被确认为阳性后,该市跟踪了所有与他密切联系以进行隔离和测试的人。

通过接触者追踪,该市确定了另外三名感染者:一名老师,后者在其家中被隔离时曾探访过该服务员,该老师的侄子和他的一名学生。

已要求成千上万的人,包括与这四名患者间接接触的老师和学生,在家里隔离自己,并取样进行测试。

截至星期一,HCMC中有2185人被隔离在集中设施,而在家中有3,251人被隔离。

由于所有联系均显示出负面结果,并且该市在没有新的社区传播的情况下进行了为期5天的活动,因此HCMC中的许多学校都允许学生在关闭近一周后重返课堂。

市卫生部门已经加强了对国际航班机组人员的监管,并扩大了对高危人群的检测,以防止新型冠状病毒在社区的进一步传播。

空姐于11月14日从日本返回,并在丹平区的越南航空工厂被隔离了四天。他违反了规定,并访问了另一个隔离区,在那里他从一名从罗马尼亚回来的同事身上感染了该病毒。

在两次测试结果均为阴性后,他被允许回家并隔离自己。但是他违反了自我隔离的规则,并与他的母亲和两个朋友(包括与他在一起呆了几天的老师)进行了接触。

空姐还离开家外就餐并在大学上课。

他已被停职,并可能被解雇,同时还将对越南航空公司进行检查,以确保其遵守Covid-19预防规定,隔离程序以及隔离设施的监督。

HCMC警察已对他违反Covid-19隔离协议的行为展开了刑事调查。

越南目前的Covid-19总数为1366,其中包括一名54岁的利比亚男子,星期天晚上被确诊。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2

Jiēchù HCMC Covid-19 bìnglì de shù qiān rén chéng yīnxìng

huáiyí yǔ HCMC de sì cì zuìxīn shèqū chuánbò jiēchùguò de 3200 duō rén duì gāi xīnxíng guānzhuàng bìngdú jìnxíngle yīnxìng jiǎncè.

Cóng nà yǐhòu, gāi shì yǐjīng zǒule wǔ tiān, ér méiyǒu jìlù dào rènhé xīn de Covid-19 yǐnqǐ bìngdú dí shèqū chuánbò.

Zài duì zhè sì míng huànzhě jìnxíng jiēchù zhuīzōng zhīhòu, gāi shì yǐ duì 861 lì dì yī dài gǎnrǎn (F1),1400 lì F2 hé qítā 1,002 lì bìnglì (bāokuò xuéshēng hé jiàoshī) jìnxíngle jiāndū.

Húzhìmíng shì jíbìng kòngzhì zhōngxīn zhōuyī zǎoshang xuānbù, tāmen dōu duì xīnxíng guānzhuàng bìngdú jìnxíngle yīnxìng jiǎncè.

HCMC mùqián zhèngzài zhìliáo 33 lì Covid-19 huànzhě, qízhōng bāokuò 29 lì zài dàodá shí yǐ bèi gélí de jìnkǒu bìnglì.

Yuènán hángkōng gōngsī (HCMC) zuìxīn de Covid-19 bàofā zhōng yǒu 28 suì de yuènán hángkōng chéngwùyuán bèi quèdìng wèi chuánbò yuán.

Zài tā yú 11 yuè 29 rì bèi quèrèn wéi yángxìng hòu, gāi shì gēnzōngle suǒyǒu yǔ tā mìqiè liánxì yǐ jìnxíng gélí hé cèshì de rén.

Tōngguò jiēchù zhě zhuīzōng, gāi shì quèdìngle lìngwài sān míng gǎnrǎn zhě: Yī míng lǎoshī, hòu zhě zài qí jiāzhōng bèi gélí shí céng tànfǎngguò gāi fúwùyuán, gāi lǎoshī de zhízi hé tā de yī míng xuéshēng.

Yǐ yāoqiú chéng qiān shàng wàn de rén, bāokuò yǔ zhè sì míng huànzhě jiànjiē jiēchù de lǎoshī hé xuéshēng, zài jiālǐ gélí zìjǐ, bìng qǔyàng jìnxíng cèshì.

Jiézhì xīngqí yī,HCMC zhōng yǒu 2185 rén bèi gélí zài jízhōng shèshī, ér zài jiāzhōng yǒu 3,251 rén bèi gélí.

Yóuyú suǒyǒu liánxì jūn xiǎnshì chū fùmiàn jiéguǒ, bìngqiě gāi shì zài méiyǒu xīn de shèqū chuánbò de qíngkuàng xià jìnxíngle wéiqí 5 tiān de huódòng, yīncǐ HCMC zhōng de xǔduō xuéxiào dōu yǔnxǔ xuéshēng zài guānbì jìn yīzhōu hòu chóng fǎn kètáng.

Shì wèishēng bùmén yǐjīng jiāqiángle duì guójì hángbān jīzǔ rényuán de jiānguǎn, bìng kuòdàle duì gāowēi rénqún de jiǎncè, yǐ fángzhǐ xīnxíng guānzhuàng bìngdú zài shèqū de jìnyībù chuánbò.

Kōngjiě yú 11 yuè 14 rì cóng rìběn fǎnhuí, bìng zài dān píng qū de yuènán hángkōng gōngchǎng bèi gélíle sì tiān. Tā wéifǎnle guīdìng, bìng fǎngwènle lìng yīgè gélí qū, zài nàlǐ tā cóng yī míng cóng luómǎníyǎ huílái de tóngshì shēnshang gǎnrǎnle gāi bìngdú.

Zài liǎng cì cèshì jiéguǒ jūn wèi yīnxìng hòu, tā bèi yǔnxǔ huí jiā bìng gélí zìjǐ. Dànshì tā wéifǎnle zìwǒ gélí de guīzé, bìng yǔ tā de mǔqīn hé liǎng gè péngyǒu (bāokuò yǔ tā zài yīqǐ dāile jǐ tiān de lǎoshī) jìnxíngle jiēchù.

Kōngjiě hái líkāi jiā wài jiùcān bìng zài dàxué shàngkè.

Tā yǐ bèi tíngzhí, bìng kěnéng bèi jiěgù, tóngshí hái jiāng duì yuènán hángkōng gōngsī jìnxíng jiǎnchá, yǐ quèbǎo qí zūnshǒu Covid-19 yùfáng guīdìng, gélí chéngxù yǐjí gélí shèshī de jiāndū.

HCMC jǐngchá yǐ duì tā wéifǎn Covid-19 gélí xiéyì de xíngwéi zhǎnkāile xíngshì diàochá.

Yuènán mùqián de Covid-19 zǒngshù wèi 1366, qízhōng bāokuò yī míng 54 suì de lìbǐyǎ nánzǐ, xīngqítiān

wǎnshàng bèi quèzhěn.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2

Hàng nghìn trường hợp liên hệ với Covid-19 tại TP.HCM cho kết quả âm tính

Hơn 3.200 người bị nghi ngờ có tiếp xúc với bốn bệnh truyền nhiễm cộng đồng mới nhất của TP.HCM đã xét nghiệm âm tính với loại coronavirus mới.

Thành phố đã trôi qua năm ngày mà không ghi nhận bất kỳ sự lây truyền mới nào trong cộng đồng của vi rút gây bệnh Covid-19.

Thành phố đã giám sát 861 trường hợp lây nhiễm thế hệ đầu tiên (F1), 1.400 F2 và 1.002 trường hợp khác, bao gồm cả học sinh và giáo viên, sau khi truy tìm vết tiếp xúc của bốn bệnh nhân.

Tất cả họ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với loại coronavirus mới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sáng thứ Hai.

TP.HCM hiện đang điều trị cho 33 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 29 trường hợp nhập ngoại đã được kiểm dịch khi đến.

Một tiếp viên 28 tuổi của Vietnam Airlines đã được xác định là người truyền bệnh trong ổ dịch Covid-19 mới nhất tại TP.HCM.

Sau khi anh ta được xác nhận dương tính vào ngày 29 tháng 11, thành phố đã truy tìm tất cả những ai tiếp xúc gần với anh ta để cách ly và xét nghiệm.

Thông qua truy tìm liên lạc, thành phố đã xác định được ba người lây nhiễm khác: một giáo viên đã đến thăm người phục vụ khi người này bị cách ly ở nhà, cháu trai của giáo viên và một trong những học sinh của anh ta.

Hàng nghìn người, bao gồm cả giáo viên và sinh viên tiếp xúc gián tiếp với bốn bệnh nhân, đã được yêu cầu tự cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến thứ Hai, 2.185 người ở TP.HCM được cách ly tại các cơ sở tập trung và 3.251 người tại nhà.

Với tất cả các liên hệ cho thấy kết quả tiêu cực và thành phố sẽ mất năm ngày mà không có sự chuyển giao mới của cộng đồng, nhiều trường học ở TP.HCM đã cho phép học sinh trở lại lớp học sau khi đóng cửa gần một tuần.

Các cơ quan y tế thành phố đã tăng cường giám sát các tổ bay của các chuyến bay quốc tế và mở rộng việc kiểm tra những người có nguy cơ cao để ngăn chặn sự lây truyền thêm trong cộng đồng của loại coronavirus mới này.

Tiếp viên hàng không đã trở về từ Nhật Bản vào ngày 14 tháng 11 và bị cách ly bốn ngày tại một cơ sở của Vietnam Airlines ở quận Tân Bình. Anh ta đã vi phạm các quy tắc và đến thăm một khu vực cách ly khác, nơi anh ta đã lây nhiễm virus từ một đồng nghiệp trở về từ Romania.

Sau khi hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, anh được phép về nhà và tự cách ly. Nhưng anh ta đã vi phạm các quy tắc tự cô lập và tiếp xúc với mẹ và hai người bạn, bao gồm cả giáo viên đã ở lại với anh ta vài ngày.

Nữ tiếp viên hàng không cũng bỏ nhà đi ăn ngoài và tham gia các lớp học tại một trường đại học.

Ông này đã bị đình chỉ công việc và có thể bị sa thải, trong khi Vietnam Airlines sẽ bị kiểm tra việc tuân thủ các quy định về phòng ngừa Covid-19, quy trình kiểm dịch và giám sát tại các cơ sở kiểm dịch.

Công an TP HCM đã mở cuộc điều tra hình sự vụ anh này vi phạm quy chế cách ly Covid-19.

Số lượng Covid-19 hiện tại của Việt Nam là 1.366, trong đó có một người đàn ông Libya 54 tuổi được chẩn đoán vào tối Chủ nhật.

Vậy là bài học hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2 đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 2"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top