Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9

Rèn luyện kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9

Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 là bài tập tiếp theo Thầy Vũ thiết kế dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster muốn luyện thi HSK 9 cấp trên nền tảng kiến thức tiếng Trung trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bộ giáo trình này thuộc sự phân phối của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Sài Gòn TP HCM.

Tiếp theo các bạn tham khảo khóa học Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO từ A đến Z được Thầy Vũ soạn ra dành cho những học viên có ý định buôn bán hàng Trung Quốc,xem chi tiết tại link sau nha

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Thông báo hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã có chi nhánh thứ 2 tại quận 10 tại TPHCM,các bạn ở phía Nam có nhu cầu học tiếng Trung thì hãy nhanh tay đăng ký tại link dưới đây nhé.

Lớp học tiếng Trung quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại này được Thầy Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Học tiếng Trung online, các bạn tham khảo bộ giáo trình tiếng Trung Thương mại đào tạo các lớp tiếng Trung thương mại được sử dụng rất rộng rãi Việt Nam.

Khoá học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Bạn nào đã tải bộ gõ tiếng Trung sogou về mà chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khải link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết,nhằm phục vụ cho việc học tiếng Trung Quốc thêm hiệu quả hơn.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Còn những bạn học viên nào không thể đến học trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype cùng Thầy Vũ tại link dưới đây nhé.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype Thầy Vũ

Bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster được Thầy Vũ thiết kế dành cho những bạn vừa bắt đầu học tiếng Trung dễ dàng nắm bắt được toàn bộ kiến thức,các bạn xem chi tiết tại link sau nha.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ chủ biên

Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 Thầy Vũ

Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 là bài tập tiếp theo Thầy Vũ thiết kế dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster muốn luyện thi HSK 9 cấp trên nền tảng kiến thức tiếng Trung trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

平等就业机会委员会最近更新了其指导方针以解决这个具体问题——但该规则仍有一些例外。

几个月来,一直有人质疑您的雇主是否可以要求您接种 COVID-19 疫苗。现在,官方给出了答案:是的,如果您想继续为他们工作,您的雇主可以要求您接种疫苗。

这是平等就业机会委员会 (EEOC) 的说法,该委员会是一个政府机构,负责管理和执行反对工作场所歧视的民权法。 EEOC 于 5 月底更新了有关在工作场所导航 COVID-19 的指南,并加倍强调其立场,即联邦就业法不会干扰公司要求员工在进入工作场所时接种疫苗的能力。办公室或其他共享工作区。

“EEOC 的指导说,要求接种疫苗并不违反《美国残疾人法》或其他联邦就业法,”休斯顿律师事务所 Stuart PC 的就业律师、琼斯商学院的兼职教授拉里·斯图尔特 (Larry Stuart) 说。莱斯大学,告诉健康。 “要求员工接种疫苗作为就业条件并不违法。”

因此,如果您对是否接种疫苗持观望态度,请注意:您可能不得不在接种疫苗和保住工作之间做出选择。但是,与所有法律一样,也有一些例外。这是您需要了解的内容。

EEOC 在其指南中表示,该组织已收到来自工作场所的“许多询问”,内容涉及如何准确地处理这个问题。

EEOC 表示:“联邦 EEO 法律并未阻止雇主要求所有进入工作场所的员工接种 COVID-19 疫苗。” “如果员工在社区或从雇主那里接种疫苗,则这些原则适用。”

不过,EEOC 敦促雇主意识到这可能是一个棘手的情况。 “与任何就业政策一样,有疫苗要求的雇主可能需要回应有关要求对基于种族、肤色、宗教、性别或国籍的员工产生不同影响或不成比例地排除的指控,” EEOC 写道。 “雇主应该记住,由于某些个人或人口群体在接受 COVID-19 疫苗接种方面可能面临比其他人更大的障碍,因此某些员工可能更有可能受到疫苗接种要求的负面影响。”

EEOC 还表示,根据残疾、种族、肤色、宗教、性别(包括怀孕、性取向和性别认同)、国籍、年龄或遗传信息来区别对待员工的疫苗接种要求是“非法的”, “除非有合法的非歧视性理由。”

EEOC 明确表示,联邦就业法规定,“在某些情况下”,该法律将要求雇主为“由于残疾或真诚持有的宗教信仰、实践或戒律而从事以下工作的雇员提供“合理的便利”。不接种 COVID-19 疫苗,除非提供住宿会对雇主的业务运营造成不必要的困难。”

基本上,这意味着如果您对疫苗中的一种成分过敏或者是一名基督教科学家,您可以免除该要求。在这种情况下,您的雇主将需要采取某些措施来确保您和您的同事的安全。

“这可能意味着很多事情,”斯图尔特说,包括允许你在一段时间内远程工作。如果远程工作不是一种选择,这也可能意味着将您与同事分开,让您在工作时戴上口罩并保持社交距离。基本上,人们在疫苗可用之前所做的事情是一样的。

从技术上讲,是的,尽管斯图尔特说这不一定是给定的。显然,如果您有健康原因不能接种疫苗或有资格获得宗教豁免,那么从法律角度来看,这应该不是问题。

但是,如果您不想接种疫苗并且没有资格获得豁免,您的工作场所将需要做出一些艰难的选择。 “雇主不必解雇员工,但他们必须决定是否要强制执行疫苗要求,”斯图尔特说。 “根据 EEOC 的指导,如果有人拒绝接种疫苗并且这是重返工作岗位的条件,那么这个人可能会被解雇。”

如果或直到要求在某个时候发生变化,也有可能被无薪休假。有疫苗规定的雇主“不必解雇每个人,但如果他们要对不想接种疫苗的人采取不利行动,他们就必须为每个人都这样做,”斯图尔特说。

当然,所有这些首先取决于您的工作场所是否有此要求。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án luyện tập Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9.

Píngděng jiùyè jīhuì wěiyuánhuì zuìjìn gēngxīnle qí zhǐdǎo fāngzhēn yǐ jiějué zhège jùtǐ wèntí——dàn gāi guīzé réng yǒu yīxiē lìwài.

Jǐ gè yuè lái, yīzhí yǒurén zhíyí nín de gùzhǔ shìfǒu kěyǐ yāoqiú nín jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo. Xiànzài, guānfāng gěi chūle dá’àn: Shì de, rúguǒ nín xiǎng jìxù wèi tāmen gōngzuò, nín de gùzhǔ kěyǐ yāoqiú nín jiēzhǒng yìmiáo.

Zhè shì píngděng jiùyè jīhuì wěiyuánhuì (EEOC) de shuōfǎ, gāi wěiyuánhuì shì yīgè zhèngfǔ jīgòu, fùzé guǎnlǐ hé zhíxíng fǎnduì gōngzuò chǎngsuǒ qíshì de mínquán fǎ. EEOC yú 5 yuèdǐ gēngxīnle yǒuguān zài gōngzuò chǎngsuǒ dǎoháng COVID-19 de zhǐnán, bìng jiābèi qiángdiào qí lìchǎng, jí liánbāng jiùyè fǎ bù huì gānrǎo gōngsī yāoqiú yuángōng zài jìnrù gōngzuò chǎngsuǒ shí jiēzhǒng yìmiáo de nénglì. Bàngōngshì huò qítā gòngxiǎng gōngzuò qū.

“EEOC de zhǐdǎo shuō, yāoqiú jiēzhǒng yìmiáo bìng bù wéifǎn “měiguó cánjí rén fǎ” huò qítā liánbāng jiùyè fǎ,” xiūsīdùn lǜshī shìwù suǒ Stuart PC de jiùyè lǜshī, qióngsī shāng xuéyuàn de jiānzhí jiàoshòu lā lǐ·sītú’ěrtè (Larry Stuart) shuō. Lái sī dàxué, gàosù jiànkāng. “Yāoqiú yuángōng jiēzhǒng yìmiáo zuòwéi jiùyè tiáojiàn bìng bù wéifǎ.”

Yīncǐ, rúguǒ nín duì shìfǒu jiēzhǒng yìmiáo chí guānwàng tàidù, qǐng zhùyì: Nín kěnéng bùdé bùzài jiēzhǒng yìmiáo hé bǎozhù gōngzuò zhī jiān zuò chū xuǎnzé. Dànshì, yǔ suǒyǒu fǎlǜ yīyàng, yěyǒu yīxiē lìwài. Zhè shì nín xūyào liǎojiě de nèiróng.

EEOC zài qí zhǐnán zhōng biǎoshì, gāi zǔzhī yǐ shōu dào láizì gōngzuò chǎngsuǒ de “xǔduō xúnwèn”, nèiróng shèjí rúhé zhǔnquè de chǔlǐ zhège wèntí.

EEOC biǎoshì:“Liánbāng EEO fǎlǜ bìng wèi zǔzhǐ gùzhǔ yāoqiú suǒyǒu jìnrù gōngzuò chǎngsuǒ de yuángōng jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo.” “Rúguǒ yuángōng zài shèqū huò cóng gùzhǔ nàlǐ jiēzhǒng yìmiáo, zé zhèxiē yuánzé shìyòng.”

Bùguò,EEOC dūncù gùzhǔ yìshí dào zhè kěnéng shì yīgè jíshǒu de qíngkuàng. “Yǔ rènhé jiùyè zhèngcè yīyàng, yǒu yìmiáo yāoqiú de gùzhǔ kěnéng xūyào huíyīng yǒuguān yāoqiú duì jīyú zhǒngzú, fūsè, zōngjiào, xìngbié huò guójí de yuángōng chǎnshēng bùtóng yǐngxiǎng huò bùchéng bǐlì de páichú de zhǐkòng,” EEOC xiě dào. “Gùzhǔ yīnggāi jì zhù, yóuyú mǒu xiē ge rén huò rénkǒu qúntǐ zài jiēshòu COVID-19 yìmiáo jiēzhǒng fāngmiàn kěnéng miànlín bǐ qítā rén gèng dà de zhàng’ài, yīncǐ mǒu xiē yuángōng kěnéng gèng yǒu kěnéng shòudào yìmiáo jiēzhǒng yāoqiú de fùmiàn yǐngxiǎng.”

EEOC hái biǎoshì, gēnjù cánjí, zhǒngzú, fūsè, zōngjiào, xìngbié (bāokuò huáiyùn, xìng qǔxiàng hé xìngbié rèntóng), guójí, niánlíng huò yíchuán xìnxī lái qūbié duìdài yuángōng de yìmiáo jiēzhǒng yāoqiú shì “fēifǎ de”, “chúfēi yǒu héfǎ de fēi qíshì xìng lǐyóu.”

EEOC míngquè biǎoshì, liánbāng jiùyè fǎ guīdìng,“zài mǒu xiē qíngkuàng xià”, gāi fǎlǜ jiāng yāoqiú gùzhǔ wèi “yóuyú cánjí huò zhēnchéng chí yǒu de zōngjiào xìnyǎng, shíjiàn huò jièlǜ ér cóngshì yǐxià gōngzuò de gùyuán tígōng “hélǐ de biànlì”. Bù jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo, chúfēi tígōng zhùsù huì duì gùzhǔ de yèwù yùnyíng zàochéng bùbìyào de kùnnán.”

Jīběn shàng, zhè yìwèizhe rúguǒ nín duì yìmiáo zhōng de yī zhǒng chéngfèn guòmǐn huòzhě shì yī míng jīdūjiào kēxuéjiā, nín kěyǐ miǎnchú gāi yāoqiú. Zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, nín de gùzhǔ jiàng xūyào cǎiqǔ mǒu xiē cuòshī lái quèbǎo nín hé nín de tóngshì de ānquán.

“Zhè kěnéng yìwèizhe hěnduō shìqíng,” sītú’ěrtè shuō, bāokuò yǔnxǔ nǐ zài yīduàn shíjiān nèi yuǎnchéng gōngzuò. Rúguǒ yuǎnchéng gōngzuò bùshì yī zhǒng xuǎnzé, zhè yě kěnéng yìwèizhe jiāng nín yǔ tóngshì fēnkāi, ràng nín zài gōngzuò shí dài shàng kǒuzhào bìng bǎochí shèjiāo jùlí. Jīběn shàng, rénmen zài yìmiáo kěyòng zhīqián suǒ zuò de shìqíng shì yīyàng de.

Cóng jìshù shàng jiǎng, shì de, jǐnguǎn sītú’ěrtè shuō zhè bù yīdìng shì gěi dìng de. Xiǎnrán, rúguǒ nín yǒu jiànkāng yuányīn bùnéng jiēzhǒng yìmiáo huò yǒu zīgé huòdé zōngjiào huòmiǎn, nàme cóng fǎlǜ jiǎodù lái kàn, zhè yīnggāi bùshì wèntí.

Dànshì, rúguǒ nín bùxiǎng jiēzhǒng yìmiáo bìngqiě méiyǒu zīgé huòdé huòmiǎn, nín de gōngzuò chǎngsuǒ jiāng xūyào zuò chū yīxiē jiānnán de xuǎnzé. “Gùzhǔ bùbì jiěgù yuángōng, dàn tāmen bìxū juédìng shìfǒu yào qiángzhì zhíxíng yìmiáo yāoqiú,” sītú’ěrtè shuō. “Gēnjù EEOC de zhǐdǎo, rúguǒ yǒurén jùjué jiēzhǒng yìmiáo bìngqiě zhè shì chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi de tiáojiàn, nàme zhège rén kěnéng huì bèi jiěgù.”

Rúguǒ huò zhídào yāoqiú zài mǒu gè shíhòu fāshēng biànhuà, yěyǒu kěnéng bèi wú xīn xiūjià. Yǒu yìmiáo guīdìng de gùzhǔ “bù bì jiěgù měi gèrén, dàn rúguǒ tāmen yào duì bùxiǎng jiēzhǒng yìmiáo de rén cǎiqǔ bùlì xíngdòng, tāmen jiù bìxū wèi měi gèrén dōu zhèyàng zuò,” sītú’ěrtè shuō.

Dāngrán, suǒyǒu zhèxiē shǒuxiān qǔjué yú nín de gōngzuò chǎngsuǒ shìfǒu yǒu cǐ yāoqiú.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng vào thực tế Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9.

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng đã cập nhật hướng dẫn của mình gần đây để giải quyết câu hỏi cụ thể này — nhưng vẫn có một số ngoại lệ đối với quy tắc.

Trong nhiều tháng, đã có nhiều câu hỏi về việc liệu chủ lao động của bạn có thể yêu cầu bạn tiêm vắc xin COVID-19 hay không. Bây giờ, có một câu trả lời chính thức: Có, chủ lao động của bạn có thể yêu cầu bạn tiêm vắc-xin nếu bạn muốn tiếp tục làm việc cho họ.

Đó là từ của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC), một cơ quan chính phủ quản lý và thực thi luật dân quyền chống lại sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc. EEOC đã cập nhật hướng dẫn của mình về cách điều hướng COVID-19 tại nơi làm việc vào cuối tháng 5 và tăng gấp đôi lập trường của mình rằng luật việc làm liên bang không can thiệp vào khả năng của một công ty trong việc yêu cầu nhân viên tiêm phòng nếu họ sắp bị văn phòng hoặc không gian làm việc chung khác.

“Hướng dẫn của EEOC nói rằng việc yêu cầu tiêm phòng không vi phạm Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật hoặc các luật việc làm khác của liên bang”, Larry Stuart, luật sư việc làm của công ty luật Stuart PC có trụ sở tại Houston và là giáo sư trợ giảng tại Trường Kinh doanh Jones Graduate tại Đại học Rice, nói với Health. “Việc yêu cầu nhân viên tiêm vắc-xin như một điều kiện tuyển dụng không phải là bất hợp pháp.”

Vì vậy, chỉ cần lưu ý nếu bạn đang ở trong rào cản về việc có nên tiêm phòng hay không: Bạn có thể phải lựa chọn giữa tiêm chích và giữ công việc của mình. Tuy nhiên, giống như tất cả các luật, có một số ngoại lệ. Đây là những gì bạn cần biết.

EEOC cho biết trong hướng dẫn của mình rằng tổ chức đã nhận được “nhiều câu hỏi” từ các nơi làm việc về cách thức, chính xác, để xử lý vấn đề này.

EEOC cho biết: “Luật EEO của liên bang không ngăn chủ sử dụng lao động yêu cầu tất cả nhân viên khi bước vào nơi làm việc phải được chủng ngừa COVID-19”. “Những nguyên tắc này được áp dụng nếu một nhân viên được chủng ngừa trong cộng đồng hoặc từ người sử dụng lao động.”

EEOC kêu gọi các nhà tuyển dụng lưu ý rằng đây có thể là một tình huống khó khăn. “Như với bất kỳ chính sách việc làm nào, người sử dụng lao động có yêu cầu về vắc xin có thể cần phải phản hồi các cáo buộc rằng yêu cầu này có tác động khác nhau đến — hoặc loại trừ một cách không cân xứng — nhân viên dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia của họ”, EEOC viết. “Người sử dụng lao động nên lưu ý rằng bởi vì một số cá nhân hoặc nhóm nhân khẩu học có thể gặp phải rào cản lớn hơn trong việc tiêm chủng COVID-19 so với những người khác, một số nhân viên có thể bị tác động tiêu cực bởi yêu cầu tiêm chủng.”

EEOC cũng nói rằng sẽ là “bất hợp pháp” nếu các yêu cầu tiêm chủng đối xử khác nhau với nhân viên dựa trên tình trạng khuyết tật, chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm cả việc mang thai, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác hoặc thông tin di truyền, “trừ khi có lý do hợp pháp không phân biệt đối xử.”

EEOC làm rõ rằng luật việc làm của liên bang quy định rằng “trong một số trường hợp”, luật sẽ yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp “điều kiện thích hợp hợp lý” cho “những người lao động, vì khuyết tật hoặc có niềm tin, thực hành hoặc tuân thủ tôn giáo chân thành, làm không được chủng ngừa COVID-19, trừ khi việc cung cấp chỗ ở sẽ gây khó khăn quá mức cho hoạt động kinh doanh của chủ nhân. ”

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu bạn bị dị ứng với một thành phần trong vắc-xin hoặc là một nhà khoa học Cơ đốc giáo, bạn có thể được miễn yêu cầu. Trong trường hợp đó, chủ nhân của bạn sẽ cần phải làm một số việc để giữ an toàn cho bạn và đồng nghiệp của bạn.

“Điều đó có thể có nghĩa là một số điều,” Stuart nói, bao gồm cả việc cho phép bạn làm việc từ xa trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu làm việc từ xa không phải là một lựa chọn, điều đó cũng có thể có nghĩa là bạn phải tách bạn ra khỏi đồng nghiệp và khiến bạn phải làm việc trong khi đeo mặt nạ và tập cách xa xã hội. Về cơ bản, những điều tương tự mọi người đã làm trước khi có vắc xin.

Về mặt kỹ thuật, có, mặc dù Stuart nói rằng nó không nhất thiết phải là một. Rõ ràng là nếu bạn có lý do sức khỏe khiến bạn không thể tiêm chủng hoặc đủ điều kiện để được miễn trừ tôn giáo, thì đây không phải là một vấn đề từ góc độ pháp lý.

Nhưng nếu bạn không muốn chủng ngừa và không đủ điều kiện để được miễn, nơi làm việc của bạn sẽ cần phải đưa ra một số lựa chọn khó khăn. Stuart nói: “Các nhà tuyển dụng không cần phải sa thải mọi người, nhưng họ sẽ phải đưa ra quyết định về việc liệu họ có thực thi các yêu cầu bắt buộc về vắc xin hay không”. “Có thể nếu ai đó từ chối tiêm chủng và đó là điều kiện để trở lại làm việc, người đó có thể bị sa thải, theo hướng dẫn của EEOC.”

Cũng có khả năng bị cho nghỉ không lương nếu hoặc cho đến khi các yêu cầu thay đổi vào một thời điểm nào đó. Người sử dụng lao động có nhiệm vụ tiêm vắc-xin “không cần phải sa thải tất cả mọi người, nhưng nếu họ có hành động bất lợi đối với những người không muốn tiêm chủng, họ phải làm điều đó cho tất cả mọi người,” Stuart nói.

Tất nhiên, tất cả các bản lề này trên nơi làm việc của bạn có yêu cầu này ngay từ đầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 mới nhất ,các bạn hãy nhớ lưu về máy tính để học bài và làm bài đầy đủ nhé.

0 responses on "Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top