Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 8 Giáo trình Hán ngữ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Nguyễn Minh Vũ


Khóa học tiếng Trung online miễn phí chất lượng cao do Chủ giảng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trình bày và thiết kế chương trình tự học tiếng Trung Quốc miễn phí trên trang web học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online Giáo trình Hán ngữ BOYA Sơ cấp 1 Bài 8 hôm nay chúng ta sẽ học thêm một chủ đề tiếng Trung giao tiếp mới. Cụ thể nội dung bài giảng ngày hôm nay như thế nào thì các bạn vui lòng truy cập vào trang chủ của trung tâm tiếng Trung ChineMaster để xem kỹ hơn bài giảng này.

Sau đây chúng ta sẽ luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp online theo các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp online bên dưới.

 1. 他是我的男朋友 tā shì wǒ de nán péngyou
 2. 你姓什么? nǐ xìng shénme
 3. 我姓裴 wǒ xìng péi
 4. 我哥哥的书 wǒ gēge de shū
 5. 这是我朋友的书 zhè shì wǒ péngyou de shū
 6. 那是你的书吗?nà shì nǐ de shū ma ?
 7. 这是 + N , 这不是 + N
 8. 这不是我的书 zhè bú shì wǒ de shū
 9. 她不是我的朋友 tā bú shì wǒ de péngyou
 10. 这是谁的书? zhè shì shuí de shū
 11. 名字 叫 哪国人
 12. 越南 中国 什么 谁 的
 13. 书 杂志 英文 中文
 14. 人 男 nán 难 nán
 15. 这 那 是 老师 哥哥 弟弟 妹妹
 16. 爸爸 妈妈 忙 汉语 银行
 17. 取钱 寄钱 工作 身体
 18. 日 今天13日
 19. 明天14日
 20. 昨天12日 èr 二
 21. 今天你工作忙吗?jīntiān nǐ gōngzuò máng ma
 22. 今天我工作不太忙 jīntiān wǒ gōngzuò bú tài máng
 23. 我学英语3天
 24. 昨天我去银行取钱 zuótiān wǒ qù yínháng qǔ qián
 25. 昨天你去工作吗?zuótiān nǐ qù gōngzuò ma ?
 26. 星期一
 27. 明天星期三 míngtiān xīngqī sān
 28. 昨天星期一
 29. 星期天你忙吗? xīngqī tiān nǐ máng ma ?
 30. 星期天我工作很忙 xīngqī tiān wǒ gōngzuò hěn máng
 31. 今天星期几? jīntiān xīngqī jǐ
 32. 今天你去哪儿? jīntiān nǐ qù nǎr
 33. 这是 那是
 34. 那儿 哪儿
 35. 今天你去哪儿?jīntiān nǐ qù nǎr
 36. 今天我去工作 jīntiān wǒ qù gōngzuò
 37. 我去那儿取钱 wǒ qù nàr qǔ qián
 38. 回 + N 家 jiā
 39. 今天你回家吗?jīntiān nǐ huí jiā ma ?
 40. 学校 大学 dà xué
 41. 再见 zài jiàn ui
 42. 好吃 hǎo chī
 43. 她很好吃 tā hěn hǎo chī
 44. 你是老师吗?nǐ shì lǎoshī ma ?
 45. 她不是中国人
 46. 学生 我是学生
 47. 留学生
 48. 你叫什么名字? nǐ jiào shénme míngzi ?
 49. 你名字是什么? nǐ míngzi shì shénme
 50. 今天我去学英语 jīntiān wǒ qù xué yīngyǔ
 51. 学 xué 我学汉语 wǒ xué hànyǔ
 52. 你要换多少越南盾?
 53. 我要换一百万越南盾 wǒ yào huàn 1 bǎi wàn yuènán dùn
 54. 我要换一兆越南盾 wǒ yào huàn yí zhào yuènán dùn
 55. 千万 qiān wàn 10,000,000  =1000,0000 十兆 shí zhào
 56. 1 元 = 3550 VND
 57. 亿 yì 100,000,000  = 一百兆 yì bǎi zhào
 58. 我要换美元 wǒ yào huàn měiyuán
 59. 你要换多少美元?nǐ yào huàn duōshǎo měiyuán
 60. 我要换十万美元 wǒ yào huàn shí wàn měiyuán
 61. 10,0000 = 100,000
 62. 你要等谁? nǐ yào děng shuí
 63. 我要等我的女朋友 wǒ yào děng wǒ de nǚpéngyou
 64. 你的女朋友是谁?nǐ de nǚpéngyou shì shuí
 65. 我没有女朋友 wǒ méiyǒu nǚpengyou
 66. V + 一会儿
 67. 你等我一会儿吧  nǐ děng wǒ yí huìr ba
 68. 秀先生
 69. 你数钱吧 nǐ shǔ qián ba
 70. 数钱
 71. 你给我100块钱吧 nǐ gěi wǒ 100 kuài qián
 72. 阿里旺旺 ālī wāng wāng
 73. 十亿 shí yì
 74. 你要换多少美元?nǐ yào huàn duōshǎo měi yuán
 75. 我要换3000美元 wǒ yào huàn 3000 měiyuán
 76. V + 一会儿
 77. 你等一会儿吧 nǐ děng yí huìr ba
 78. 北先生 běi xiānshēng
 79. 这位是北先生
 80. 你数钱吧 nǐ shǔ qián ba
 81. ding ngu + 的 de + trung tam ngu
 82. 办公 bàn gōng = 工作
 83. 明天你办公吗?=明天你工作吗?
 84. 她是我的职员 tā shì wǒ de zhíyuán
 85. 我的公司有6个职员 wǒ de gōngsī yǒu 6 ge zhíyuán
 86. 你在哪儿工作?
 87. thoi gian + S + (thoi gian) + dia diem, noi chon + V + O
 88. 我在公司工作 wǒ zài gōngsī gōngzuò
 89. 我在办公室工作  wǒ zài bàngōngshì gōngzuò
 90. 你家有几个人?nǐ jiā yǒu jǐ ge rén
 91. 我很忙呢 > 我很忙
 92. 你去哪儿呢? 你去哪儿?
 93. 我在家呢
 94. 住在学校 zhù zài xué xiào
 95. 我住在这个房间 wǒ zhù zài zhège fángjiān
 96. 你住在哪儿?=你住哪儿?
 97. 我住在这个楼 wǒ zhù zài zhège lóu
 98. 我住在2楼 wǒ zhù zài 2 lóu
 99. 这是谁的房间?zhè shì shuí de fángjiān
 100. 这是我朋友的房间zhè shì wǒ péngyou de fángjiān
 101. 今天几号?=今天几日?
 102. 今天12号
 103. 她的房间号是多少?tā de fángjiān hào shī duōshǎo ?
 104. 你的手机号是多少?nǐ de shǒujī hào shì duōshǎo ?
 105. 你知道她是谁吗?nǐ zhīdào tā shì shuí ma ?
 106. 你知道 …. 吗?
 107. 你知道她的手机号是多少吗?nǐ zhīdào tā de shǒujī hào mǎ shì duōshǎo ma
 108. 电话号 = 电话号码

Khóa học tiếng Trung online miễn phí qua Skype

Chúng ta đang sử dụng bộ giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 1, để lớp chúng ta đi đồng bộ với nhau có hiệu quả nhất thì các bạn cần phải chuẩn bị cuốn sách giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 1 hoặc bạn nào chưa có điều kiện đến hiệu sách mua giáo trình học tiếng Trung Quốc thì có thể sử dụng file PDF MP3 bộ giáo trình hán ngữ BOYA trọn bộ 9 quyển từ sơ cấp đến cao cấp được chia sẻ miễn phí tại website học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội

Trước khi chúng ta học sang Khóa học tiếng Trung online Giáo trình Hán ngữ BOYA Sơ cấp 1 Bài 8, các bạn hãy nhanh chóng xem lại nội dung kiến thức tiếng Trung cơ bản được học từ bài số 1 đến bài số 7 từ tuần trước.

Khóa học tiếng Trung online Giáo trình Hán ngữ BOYA Sơ cấp 1 Bài 8 là bước đệm rất quan trọng để chúng ta có thể học nâng cao lên bài giảng số 9 vào ngày mai.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí 3000 câu tiếng Trung cơ bản

Khóa học tiếng Trung online miễn phí của Giảng sư Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ bao gồm 2 phiên bản là Khóa học tiếng Trung online miễn phí và Khóa học tiếng Trung online trả phí. Bạn nào có nhu cầu xem chi tiết nội dung bài giảng của thầy Vũ hơn thì có thể mua Khóa học tiếng Trung online phiên bản trả phí để có chất lượng tốt hơn.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình Hán ngữ 1 mới

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ là sự lựa chọn quá tuyệt vời của bạn. Bạn sẽ liên tục được tiếp cận với những nguồn kiến thức tiếng Trung tuyệt vời nhất & chất lượng nhất và tốt nhất hiện nay chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster – trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình Hán ngữ 2 mới

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ có những bộ video bài giảng sau đây:

 1. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới
 2. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 2 phiên bản mới
 3. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 3 phiên bản mới
 4. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 4 phiên bản mới
 5. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 5 phiên bản mới
 6. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 6 phiên bản mới
 7. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 1
 8. Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 2

Đó là những video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí đang cực kỳ HOT hiện nay. Chính những video tự học tiếng Trung online ở trên đã đưa tên tuổi của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trở nên nổi tiếng khắp lãnh thổ Việt Nam.

Các bạn học theo các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc của thầy Vũ mà trong quá trình học cảm thấy có chỗ nào khó hiểu hoặc chưa hiểu ở đâu thì có thể đăng comment ở ngay bên dưới bài giảng này của thầy Vũ, tuy nhiên, hiện tại số lượng học viên trực tuyến của thầy Vũ quá đông, chính vì vậy thầy Vũ và các bạn trợ giảng tiếng Trung không thể trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn.

Để đảm bảo mỗi câu hỏi các bạn đăng lên đều được trả lời kịp thời thì các bạn vui lòng Đăng ký Subscribe kênh YOUTUBE khóa học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

0 responses on "Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 8 Giáo trình Hán ngữ"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top